English| മലയാളം

Archive

October 9th, 2012

കോട്ടക്കല്‍ വിദ്യാഭവന്‍ സ്കൂള്‍ ഗ്രൌണ്ട് നിര്‍മ്മാണത്തിന് അനുമതി

 കോട്ടക്കല്‍ വിദ്യാഭവന്‍ സ്കൂള്‍ ഗ്രൌണ്ട് നിര്‍മ്മാണത്തിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്  പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.   അറ്റാച്ച്മെന്‍റ് കാണുക

കോട്ടക്കല്‍ വിദ്യാഭവന്‍ സ്കൂള്‍ ഗ്രൌണ്ട് നിര്‍മ്മാണത്തിന് അനുമതി നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

 കോട്ടക്കല്‍ വിദ്യാഭവന്‍ സ്കൂള്‍ ഗ്രൌണ്ട് നിര്‍മ്മാണത്തിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്  പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.   അറ്റാച്ച്മെന്‍റ് കാണുക

October 4th

September 19th

ബി.പി.എല്‍ കാര്‍ഡുകളുടെ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 പുതിയതായി ബി.പി.എല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും നിലവിലുള്ള ബി.പി.എല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരുടെ റേഷന്‍കാര്‍ഡ് എ.പി.എല്ലില്‍ നിന്നും ബി.പി.എല്ലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും ഉള്ള അപേക്ഷകള്‍ 05/09/2012 മുതല്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു. 

 

വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാണുക

September 4th

വിവരാവകാശ നിയമം- ഫയലുകളും റിക്കാര്‍ഡുകളും സൂക്ഷിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച്

 വിവരാവകാശ നിയമം- ഫയലുകളും റിക്കാര്‍ഡുകളും സൂക്ഷിക്കല്‍, പ്രസിദ്ധീകരിക്കല്‍ - റിക്കാര്‍ഡ് റൂം സജ്ജീകരിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

സിനിമാശാലകളില്‍ സൂപ്പര്‍ചെക്കിംഗും മിന്നല്‍ പരിശോധനയും നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 Cu \Kck`m]cn[n¡pÅnse XntbädpIfnse  \nIpXn sh«n¸v XSbp¶Xn\v XntbädpIfnð an¶ð ]cntim[\ \S¯n hnhcw 

അനധികൃത പരസ്യബോര്‍ഡുകള്‍ നീക്കം ചെയ് തത് കയ്യൊഴിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച്

 tIm«¡ð \Kck`bpsS Iw^À«v tÌj\papIfnð A\[nIrXambn Øm]n¨ ]ckyt_mÀUpIÄ \o¡w sNbXv Bbh kn.F¨v.

August 22nd

വികസന സെമിനാര്‍ 2012-17

August 17th