English| മലയാളം

Archive

June 9th, 2014

സമീപ പഞ്ചായത്തുകളെക്കൂടി നഗരസഭയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന്

 സമീപ പഞ്ചായത്തുകളെക്കൂടി നഗരസഭയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന്

May 8th

അറിയിപ്പ്

 നഗരസഭയില്‍ സൂചിക സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന അപേക്ഷകളില്‍ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ 7291 മുതല്‍ 9505 വരെയുള്ള തപാല്‍ നമ്പറുകള്‍

April 3rd

വസ്തു നികുതി പുതുക്കലും, പിരിവ് ഊര്‍ജിതപ്പെടുത്തലും - ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം

              kÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨n«pÅ amÀ¤\nÀt±i§Ä {]ImcapÅ hkvXp \nIpXn ]cnjvIcWw Cu \Kck`bnð kab_ÔnXambn \S¸nem¡n, ]cnjvIcn¨ \nc¡nepÅ \nIpXn Cu km¼¯nI hÀjw apXð CuSm¡p¶Xn\v DtZymKØsc NpXes&ce

March 20th

ഫുട്ബാള്‍ ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റ് കണക്കുകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്....സമന്‍സ്

 ഫുട്ബാള്‍ ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റ് കണക്കുകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്....

March 13th

വിവരാവകാശ നിയമം 2005-സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസരുടെ നിയമനം

 2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കോട്ടക്കല്‍ നഗരസഭയിലെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍്മേഷന്‍ ഓഫീസറായി നഗരസഭ സൂപ്രണ്ടിനെയും അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ആയി  ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്കിനെയും പരാമര്‍ശം (1) പ്രകാരം നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും  ആയതുപ്രകാരം  നിലവില്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതുമാണ്.

വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം - അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യല്‍ -

              കോട്ടക്കല്‍ നഗരസഭയിലെ 32 വാര്‍ഡുകളിലേക്കുള്ള വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം പരാമര്‍ശം പ്രകാരം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ്. 2014 ജനുവരി മാസത്തെ പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധിച്ചതില്‍ വസ്തു നികുതി, തൊഴില്‍ നികുതി എന്നീ നികുതി പിരിവ് ശതമാനം 50 ല്‍  താഴെയായി കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം

 ഈ ഓഫീസിലെ  07.11.2013, 28.11.2011 തീയതിയിലെ ആര്‍1-3852/13 നമ്പര്‍  ഉത്തരവ് നടപടികള്‍.

 

ഉത്തരവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു

 

 

pmay

pmay

pmay