English| മലയാളം

Archive - 2014

June 28th

June 20th

പദ്ധതി അംഗീകാരം, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യ നഗരസഭയായി കോട്ടക്കല്‍

 2014-15 ലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍‌ക്ക് ഡി.പി.സി അംഗീകാരം നേടിയ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യ നഗരസഭയായി കോട്ടക്കല്‍...

 

 

June 9th

സമീപ പഞ്ചായത്തുകളെക്കൂടി നഗരസഭയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന്

 സമീപ പഞ്ചായത്തുകളെക്കൂടി നഗരസഭയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന്

May 8th

അറിയിപ്പ്

 നഗരസഭയില്‍ സൂചിക സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന അപേക്ഷകളില്‍ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ 7291 മുതല്‍ 9505 വരെയുള്ള തപാല്‍ നമ്പറുകള്‍

April 3rd

വസ്തു നികുതി പുതുക്കലും, പിരിവ് ഊര്‍ജിതപ്പെടുത്തലും - ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം

              kÀ¡mÀ ]pds¸Sphn¨n«pÅ amÀ¤\nÀt±i§Ä {]ImcapÅ hkvXp \nIpXn ]cnjvIcWw Cu \Kck`bnð kab_ÔnXambn \S¸nem¡n, ]cnjvIcn¨ \nc¡nepÅ \nIpXn Cu km¼¯nI hÀjw apXð CuSm¡p¶Xn\v DtZymKØsc NpXes&ce

March 20th

ഫുട്ബാള്‍ ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റ് കണക്കുകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്....സമന്‍സ്

 ഫുട്ബാള്‍ ടൂര്‍ണ്ണമെന്‍റ് കണക്കുകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്....

March 13th

വിവരാവകാശ നിയമം 2005-സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസരുടെ നിയമനം

 2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കോട്ടക്കല്‍ നഗരസഭയിലെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍്മേഷന്‍ ഓഫീസറായി നഗരസഭ സൂപ്രണ്ടിനെയും അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ആയി  ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്കിനെയും പരാമര്‍ശം (1) പ്രകാരം നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും  ആയതുപ്രകാരം  നിലവില്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതുമാണ്.

 

pmay

pmay

pmay