English| മലയാളം

Archive - Sep 4, 2012

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

വിവരാവകാശ നിയമം- ഫയലുകളും റിക്കാര്‍ഡുകളും സൂക്ഷിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച്

 വിവരാവകാശ നിയമം- ഫയലുകളും റിക്കാര്‍ഡുകളും സൂക്ഷിക്കല്‍, പ്രസിദ്ധീകരിക്കല്‍ - റിക്കാര്‍ഡ് റൂം സജ്ജീകരിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

സിനിമാശാലകളില്‍ സൂപ്പര്‍ചെക്കിംഗും മിന്നല്‍ പരിശോധനയും നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 Cu \Kck`m]cn[n¡pÅnse XntbädpIfnse  \nIpXn sh«n¸v XSbp¶Xn\v XntbädpIfnð an¶ð ]cntim[\ \S¯n hnhcw 

അനധികൃത പരസ്യബോര്‍ഡുകള്‍ നീക്കം ചെയ് തത് കയ്യൊഴിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച്

 tIm«¡ð \Kck`bpsS Iw^À«v tÌj\papIfnð A\[nIrXambn Øm]n¨ ]ckyt_mÀUpIÄ \o¡w sNbXv Bbh kn.F¨v.

 

pmay

pmay

pmay