English| മലയാളം

Archive - Sep 2012 - News

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

September 19th

ബി.പി.എല്‍ കാര്‍ഡുകളുടെ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 പുതിയതായി ബി.പി.എല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും നിലവിലുള്ള ബി.പി.എല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരുടെ റേഷന്‍കാര്‍ഡ് എ.പി.എല്ലില്‍ നിന്നും ബി.പി.എല്ലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും ഉള്ള അപേക്ഷകള്‍ 05/09/2012 മുതല്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു. 

 

വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാണുക

September 4th

വിവരാവകാശ നിയമം- ഫയലുകളും റിക്കാര്‍ഡുകളും സൂക്ഷിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച്

 വിവരാവകാശ നിയമം- ഫയലുകളും റിക്കാര്‍ഡുകളും സൂക്ഷിക്കല്‍, പ്രസിദ്ധീകരിക്കല്‍ - റിക്കാര്‍ഡ് റൂം സജ്ജീകരിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

സിനിമാശാലകളില്‍ സൂപ്പര്‍ചെക്കിംഗും മിന്നല്‍ പരിശോധനയും നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 Cu \Kck`m]cn[n¡pÅnse XntbädpIfnse  \nIpXn sh«n¸v XSbp¶Xn\v XntbädpIfnð an¶ð ]cntim[\ \S¯n hnhcw 

അനധികൃത പരസ്യബോര്‍ഡുകള്‍ നീക്കം ചെയ് തത് കയ്യൊഴിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച്

 tIm«¡ð \Kck`bpsS Iw^À«v tÌj\papIfnð A\[nIrXambn Øm]n¨ ]ckyt_mÀUpIÄ \o¡w sNbXv Bbh kn.F¨v.